Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Wielowieś

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Wielowieś” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Wielowsi – część 2 zamówienia budowa oczyszczalni ścieków”. Inwestor: Gmina Wielowieś z siedzibą w Wielowsi przy  ul. Głównej 1. W ramach zadania wykonano m. in. : ok. 16 km kanalizacji sanitarnej, 6 przepompowni ścieków, 39.703m2 nawierzchni bitumicznej, 1.525 m2 nawierzchni  z kostki brukowej, ok. 0,3 km kanalizacji deszczowej, ok. 0,20 km wodociągu, ok. 0,2 sieci elektroenergetyczne, budynek technologiczny o kubaturze: 658 m3,  budynek kraty i flotownika, kubatura: 264m3, zbiornik zespolony –wielofunkcyjna komora technologiczna, kubatura: 1.141 m3, zbiornik osadu nadmiernego – komora technologiczna służąca do przechowywania osadu przed jego odwodnieniem, kubatura: 94m3, studzienka pomiaru przepływu, składowisko osadu odwodnionego – plac wyłożony płytami  wielowarstwowymi, zdrenowany, powierzchni zabudowy: 123,8m2, biofiltr – obciążenie : 100,0m3/m2 x h, wysokość: 1,0m, pow. zabudowy: 31,4m2, stacja zlewczą ścieków dowożonych z pomiarem ilości oraz identyfikacją dostawców. Całkowita wartość w/w zadań  wyniosła: 13.683.698,03 zł brutto.