Realizacje

 • “Oświetlenie drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Herberta oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jasińskiego”

  28 kwietnia, 2021


  Kwiecień 2021 roku jest miesiącem w którym zakończyliśmy realizację kolejnej umowy dla Zamawiającego jakim była Gmina Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle. Zadanie pn.: “Oświetlenie drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Herberta oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jasińskiego” opiewało na kwotę 1.998.000,00 zł brutto i obejmowało m.in.: w ulicy Jasińskiego przebudowę istniejącej

  więcej
 • “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Lubomia wraz z kolektorem przesyłowym do miasta Racibórz”

  29 maja, 2020


  Na budowie w Lubomi trwają prace związane z odtworzeniem nawierzchni.
  więcej
 • “Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski” w zakresie: “Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem”

  25 października, 2019


  Wystartowała przebudowa dróg na terenie Parku Przemysłowego Metalchem w Opolu. Zmodernizowanych ma być łącznie około 7 kilometrów jezdni. Prace na terenie Metalchemu trwają od kilku tygodni. Na odcinkach objętych pracami trwają roboty rozbiórkowe starych dróg za pomocą specjalnego sprzętu, rozkuwane są płyty betonowe, a następnie wykonywana jest podbudowa pod nowe, szersze drogi.  Wzdłuż nowych dróg

  więcej
 • Realizacja Kontraku pn.: “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Lubomia wraz z kolektorem przesyłowym do miasta Racibórz” realizowana w ramach Projektu nr POIS.02.03.00-00-0197/16.

  7 maja, 2019


  Trwają prace przy budowie zbiorników  przepompowni sieciowych PL-1 oraz PL-2.

  więcej
 • Zakończone realizacje w Kędzierzynie-Koźlu w 2018r.

  21 stycznia, 2019


  Pod koniec ubiegłego 2018 roku w Kędzierzynie-Koźlu zrealizowaliśmy dwa zadania: 1. Zadanie pn.: “Przebudowa i rozbudowa ul. Aleja Jana Pawła II na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z Al. Lisa”. Zamawiający: Gmina Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle. Wartość zadania wynosi: 5.756.645,26 zł brutto. 2. Zadanie pn.: “Przebudowa drogi powiatowej

  więcej
 • Roboty budowlane w ramach realizowanego zadania pn. ” Zaprojektowanie i wykonanie kompletnej instalacji do regeneracji olejów przepracowanych

  8 stycznia, 2018


        Inwestor:  Flukar Sp. z o.o.  z siedzibą w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 13, 40-007 Katowice.

  więcej
 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 46 w miejscowości Karczów

  20 grudnia, 2016


  „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 46 w miejscowości Karczów” (Budowa ronda na skrzyżowaniu DK 94 i DK 46 w miejscowości Karczów), DK 46 i 94 – klasa drogi GP o obciążeniu 115kN/oś, kategoria ruchu KR6. Inwestor: Skarb Państwa  – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad  Oddział w Opolu z siedzibą przy ul. Niedziałkowskiego 6,

  więcej
 • Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Zaborze Północne

  19 grudnia, 2016


  „Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Zaborze Północne” Kontrakt nr 3   w ramach Projektu pn. „ Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II” wraz z robotami  dodatkowymi oraz uzupełniającymi. Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, realizowane było o Warunki Kontraktowe FIDIC (RED FIDIC BOOK), na podstawie umowy zawartej z Miastem

  więcej
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Wielowieś

  19 grudnia, 2016


  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Wielowieś” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Wielowsi – część 2 zamówienia budowa oczyszczalni ścieków”. Inwestor: Gmina Wielowieś z siedzibą w Wielowsi przy  ul. Głównej 1. W ramach zadania wykonano m. in. : ok. 16 km kanalizacji sanitarnej, 6 przepompowni ścieków, 39.703m2 nawierzchni bitumicznej,

  więcej
 • Rozbudowa biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków dla ZK Zdzieszowice

  19 grudnia, 2016


  „Rozbudowa biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków dla ZK Zdzieszowice”. Inwestor: Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach przy ul. Powstańców Śląskich 1. Przedmiotem zamówienia  była  rozbudowa istniejącej biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków komunalnych i koksowniczych w jeden kompleks technologiczny. Zakres robót obejmował również wykonanie remontów obiektów podczyszczalni ścieków koksowniczych, w tym: zbiorników denitryfikacji, zbiorników nitryfikacji, kolektora

  więcej
 • Remont wiaduktów drogowych w ciągu drogi nr 33 na terenie Arcelor Mittal Poland S.A w Zdzieszowicach

  19 grudnia, 2016


  „Remont wiaduktów drogowych w ciągu drogi nr 33 na terenie Arcelor Mittal Poland S.A w Zdzieszowicach” w skład którego wchodził remont wiaduktów drogowych na 4 i 4A, remont ściany oporowej przy wiadukcie nr 4A, oraz wykonanie dwóch par schodów skarpowych wraz z robotami  dodatkowymi. Inwestor: Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM Sp. z o.o. z siedzibą w

  więcej
 • Budowa Baterii Koksowniczej nr 12 w ZK Zdzieszowice wraz z obiektami i instalacjami

  19 grudnia, 2016


  „Budowa Baterii Koksowniczej nr 12 w ZK Zdzieszowice  wraz z obiektami i instalacjami”. Inwestor: Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach przy ul. Powstańców Śląskich 1. Zakres robót obejmował m. in. : wykonanie robót ziemnych i fundamentowych wraz  z palowaniem obiektów baterii oraz wyburzenie i utylizację konstrukcji żelbetowych (zakres robót palowych obejmował

  więcej
 • Remonty, wymiana dróg krajowych nr 40, 38

  19 grudnia, 2016


  Remonty, wymiana dróg krajowych nr 40, 38 – klasa drogi: G, kategoria drogi KR5. Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, Oddział w Opolu z siedzibą w Opolu przy ul. Niedziałkowskiego. W ramach zadania wyremontowano odcinek o długości: ok. 18.000 m, w tym: nawierzchnię bitumiczną – warstwa ścieralna SMA 11 o gr. 4 cm: ok. 52.000

  więcej